Inloggen voor beheerders
Home   |   Overzicht kinderopvang   |   Vrije plaats zoeken   |   Inschrijven   |   Extra   |   Contact
 
 
 

Disclaimer  –  Juridische informatie


Titel 1: Aanvaarding gebruiksvoorwaarden van deze website ‘Kinderopvangmeetjesland.be’

Deze website wordt jou graag aangeboden door het Streekplatform+ Meetjesland en het Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland.

Het gebruik van deze website Kinderopvangmeetjesland.be is onderworpen aan de hierna beschreven algemene voorwaarden. We nemen aan dat je als gebruiker hiervan kennis neemt en de hierna volgende voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt


Titel 2: Doel van de website

Deze website is een praktisch hulpmiddel bij het zoeken naar informatie over kinderdagopvanginitiatieven in de 13 gemeenten van de regio Meetjesland. 

Enkel de door Kind & Gezin erkende of geattesteerde kinderdagopvanginitiatieven in de regio zijn opgenomen op deze website en indien de initiatiefnemer dat ook wenst. 
 

 

Titel 3: Gebruik van deze website

De aanbieders verbinden zich ertoe de website uitsluitend te gebruiken om informatie te geven die eigen is aan het opzet van deze website.

De verstrekte informatie steunt in de eerste plaats op wat de aanbieders van kinderdagopvang zelf als gegevens op de site hebben geplaatst.
Deze gegevens zijn overigens
permanent aanpasbaar.

De beheerder van de website levert blijvende inspanningen om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks dit streefdoel kan de beheerder niet garanderen dat alle informatie steeds volledig, juist, nauwkeurig of voldoende geactualiseerd is.
Mocht de verstrekte informatie ernstige tekortkomingen vertonen, dan zal de beheerder inspanningen leveren om dat samen met de aanbieders van opvang zo snel mogelijk aan te passen.
Gebruikers die onjuistheden vaststellen, kunnen in de eerste plaats contact opnemen met het opvanginitiatief in kwestie zelf, dat over een eigen login beschikt om zijn eigen info meteen te corrigeren.

De websitebeheerder kan, op om het even welk ogenblik en naar eigen inzicht, kleine lay-outmatige of redactionele verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen op alle pagina's van deze website, bijvoorbeeld om de leesbaarheid te bevorderen of tikfouten of schrijffouten recht te zetten.

Voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden of voor de inhoud van wat door de aanbieders op de website werd geplaatst wijst de beheerder van de website elke verantwoordelijkheid af.
De beheerder zal wel de grootst mogelijke inspanning leveren om ongewenst of ongeoorloofd (bv. door intellectueel eigendomsrecht beschermd) materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om iedere aanpassing van de site continu te controleren.

De websitebeheerder nodigt de opvanginitiatieven uit de regio en alle gebruikers van
www.kinderopvangmeetjesland.be overigens uit om iedere op deze website ongeoorloofde inhoud te signaleren. Zo kan de beheerder snel de noodzakelijke en gepaste maatregelen treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken

Deze website bevat ook links naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het gemak van de bezoeker van de site aangeboden. De websitebeheerder oefent geen enkele controle uit over deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De beheerder beslist autonoom welke selectie zo relevant mogelijke websites wordt opgenomen; gebruikers en opvangaanbieders kunnen echter wel steeds suggesties doen aan de beheerder.

Aanbieders van opvang verbinden zich ertoe om via hun login geen  bestanden te uploaden naar de server die software of andere elementen bevat die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven), tenzij zij zelf houder zijn van die voornoemde rechten, er een wettelijke controle over uitoefenen, of alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt én voor zover relevant voor deze website. Aanbieders verbinden zich er ook toe geen bestanden die virussen bevatten, corrupte bestanden of om het even welke andere gelijkaardige software of programma's die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, te uploaden naar de server van kinderopvangmeetjesland.be. 

De beheerder van de website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoek van deze website of voor enige schade ontstaan uit de erin opgenomen of verleende diensten.


Titel 4: Verzameling van persoonsgegevens


Deze website heeft als doel informatie te geven omtrent het aanbod van kinderopvanginitiatieven in de regio Meetjesland. Daartoe worden een zeer beperkt aantal persoonsgegevens ingezameld en verwerkt. Deze worden ook ter beschikking gesteld van derden, met name zoekende ouders en geïnteresseerden in de dienstverlening van de kinderdagopvanginitiatieven in de regio Meetjesland.

De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling van de website.

Je hebt als aanbieder van kinderdagopvang steeds toegang tot je persoonsgegevens. En je stemt ermee in de juistheid ervan op geregelde tijdstippen te verifiëren. Eventuele onjuistheden kan je zelf onmiddellijk aanpassen met de eigen login.

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze gegevens door deze derden. De websitebeheerder kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze website voorkomt.


T
itel 5: Intellectuele eigendomsrechten

De structuur en conceptuele opbouw van deze website is Kinderopvangmeetjesland.be is via het auteursrecht beschermd.
Dit geldt evenzeer voor de teksten, afbeeldingen en alle andere elementen.
Alle rechten berusten bij het Streekplatform+ Meetjesland.

Kopiëren of verspreiding van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier is verboden. Tenzij de beheerder van deze website je voorafgaandelijk schriftelijk toestemming heeft verleend en daarbovenop eventueel een bijzondere regeling is getroffen.

Enkel oppervlakte-linking vanop andere websites (andere dan zoekmachines) naar de homepage van deze website op andere websites is toegelaten.

Aan de 13 lokale besturen van de regio en aan alle opvanginitiatieven die op de site voorkomen, geven de webbeheerders wel automatisch de toelating
om oppervlakte-linken ('surface linking') naar de homepage te maken en diepte-links naar alle andere pagina’s.
Eveneens is het alleen aan bovenstaande lokale besturen en aan de opvanginitiatieven toegestaan om informatie die werd bekomen vanaf deze website te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren of afgeleide werken ervan te creëren, evenwel zonder deze te verkopen.

 

Titel 6: Vertrouwelijkheid

Elke aanbieder van kinderopvang ontvangt een persoonlijke login die het hem permanent mogelijk maakt zijn gegevens aan te passen.
De aanbieder verbindt er zich toe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Elk gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de aanbieder.
In geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van één van deze elementen, is de aanbieder ertoe gehouden om de websitebeheerder daar binnen de kortst mogelijke termijn per mail of brief van op de hoogte te stellen.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal
en berichten naar aanleiding van de website kinderopvangmeetjesland.be zijn welkom, maar beschouwt de websitebeheerder als niet-vertrouwelijk. De beheerder wijst iedere verplichting van de hand wat betreft het gevolg dat aan die algemene vragen, reacties en gegevens zou moeten gegeven worden. De websitebeheerder mag die reacties en gegevens naar eigen inzicht gebruiken. Hij houdt daarbij rekening met de beperkingen zoals bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

© 2011-2012


 
 


  Opvoedingsadvies

  Gezinsbond

  huis van het kind Assenede


Opvoedingstelefoon

huis van het kind Eeklo

Kind & Gezin


Meetjesland op school

Schoolvakanties 2019-2020

De Sociale Kaart

Week van de opvoeding 2020: 16 mei tot 23 mei

Nieuwsbrief januari 2020 - Huis van het kind Eeklo

huis van het kind


 
 

Copyright 2011 - Streekplatform+ Meetjesland | Site: Ramone.be